SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO - Istorijat
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

Istorijat

7 Marta, 2008. u svečanoj Sali TMF-a održana je osnivačka skupština Srpskog Livačkog Društva (SLD). Skupštini su pored mnogobrojnih gostiju iz privrede i instituta prisustvovali i ministar Dr. Predrag Bubalo, gradski odbornik Duško Janićijević, predsednik opštine Palilula dipl.ing. Danilo Bašić, Dekan TMF-a prof. Dr. Ivanka Popović, šef Katedre za MI prof. Dr. Karlo Raić, i dr. Pored donesenih kadrovskih, organizacionih i programskih odluka, dogovoreno je da kancelarija Društva bude u prostorijama lab. za livarstvo, TMF-a u Beogradu. Rešenjem br.130-024-00-00605/2008-07 od 16. maja 2008. Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS, Društvo je i zvanično registrovano od strane Države.

Srpsko livacko drustvo

Osnivačka skupština, Mart 7, 2008

Udruženje livaca NR Srbije osnovano je prvi put 1952g. u Beogradu. Idejni tvorac udruženja, pokretač i nosioc organizovanog delovanja livačke struke na ovim prostorima uopšte bio je pokojni profesor Milan B. Pajević. Već iste godine u decembru održan je i I kongres livaca NR Srbije u Beogradu. Udruženje je tokom godina menjalo ime, aktivno i pokretački delovalo u osnivanju i povezivanju sa društvima livaca iz drugih republika bivše Jugoslavije. O toj aktivnosti najbolje svedoči podatak da je 1969 g. Beograd bio domaćin 36-tog međunarodnog kongresa livaca (36 CIF) sa 1050 delegata iz 29 zemalja Sveta od Japana do Amerike.

Nakon poznatih tragičnih događaja i raspada zemlje, kada većina livnica nije ni radila i usled nedostatka finansijskih sredstava, zamire i rad Udruženja. Kako sve države Sveta kao i one u našem okruženju imaju profesionalna udruženja ovog tipa, nameravamo da posle dužeg vremena obnovimo rad, obzirom na veliki značaj koji Metalurgija kao značajna industrijska grana, a time i Livarstvo kao njen bitan deo ima.

Cilj i svrha postojanja Društva je u međusobnom povezivanju strukovnih i svih ostalih zainteresovanih subjekata u jedinstvenu organizacionu celinu radi rešavanja kako tekućih tako i strateških zadataka. Naglasak će biti na zadacima edukacionog i informativnog karaktera kako bi se smanjio u međuvremenu nastao veliki tehnološki zaostatak za razvijenim zemljama. Predviđene aktivnosti odvijaće se putem stručnih seminara, kurseva i simpozijuma, izdavanjem stručno-komercijalnog časopisa’’Livarstvo’’, sertifikata i diploma, izradom elaborata i projekata i svih ostalih aktivnosti dozvoljenih zakonom. Realizacija navedenog obaviće se uz pomoć i saradnju sa Tehnološko-metalurškim fakultetom iz Beograda, relevantnim preduzećima, institutima i udruženjima iz zemlje i inostranstva. Takođe očekujemo pomoć i podršku od domaćih društveno-političkih organizacija.